Què fem?

Cerca de feina

  • Orientació laboral
  • Escolta activa
  • Detecció de necessitats formatives i reciclatge
  • Suport a l’autoocupació

Sensibilitzar

Conscienciar a la societat en general i a les empreses i entitats públiques en particular del valor que aporten els majors de 45 anys.

Connectar

  • Amb les empreses
  • Amb altres associacions i organismes.
  • Xarxa entre els associats
  • Comunicació i suport entre  les persones